HOME

ลงทะเบียน

หัวข้อ : ทำความรู้จักสายงานด้าน Cyber Security และ Digital forensics

วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2023 (เวลา 17.30 - 18.30น.)

วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2023
(เวลา 17.30 - 18.30น.)

ลงทะเบียนหน้างาน

รศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์

Scroll to Top